Pilotiranje usluge "Porodični saradnik" i evaluacija rezultata pružanja usluge

Sva­ko de­te ima pra­vo da u svo­joj po­ro­di­ci ima uslo­ve za rast i raz­voj, da ži­vi u si­gur­nom, bez­bed­nom i pod­sti­caj­nom okru­že­nju.

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Us­po­sta­vlja­nje uslu­ge „Po­ro­dič­ni sa­rad­nik” po­kre­nu­to je s na­me­rom da se za­šti­ti jedno od osnov­nih pra­va de­te­ta, a to je pra­vo da ži­vi u svo­joj po­ro­di­ci.

Sva­ko de­te ima pra­vo da u svo­joj po­ro­di­ci ima uslo­ve za rast i raz­voj, da ži­vi u si­gur­nom, bez­bed­nom i pod­sti­caj­nom okru­že­nju i da u svo­joj po­ro­di­ci ostva­ru­je sop­stve­nu do­bro­bit.

Naslovna strana publikacije

Autor

Repuplički zavod za socijalnu zaštitu

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 4,53 MB)