Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

Publikacija je rezultat projekta "Razvoj okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji".

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/20174

Istaknuto

Publikacija je rezultat projekta "Razvoj okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji".

Cilj projekta je definisanje metodološkog okvira za praćenje kvaliteta inkluzivnog obrazovanja, koji bi omogućio uvid u trenutno stanje inkluzivnog obrazovanja i predložio mehanizme za njegovo korigovanje i unapređenje.

Izrada okvira zasnovana je na analizama postojećih resursa i preduzetih aktivnosti usmerenih na sprovođenje inkluzivnog obrazovanja, na pregledu istraživanja na temu inkluzivnog obrazovanja u Srbiji i na komparativnoj analizi inostranih sistema za praćenje kvaliteta inkluzivnog obrazovanja.

Navedene analize ukazale su na potrebu za sveobuhvatnim, detaljnim okvirom koji ima jasne ciljeve, indikatore i repere postavljene na različitim nivoima
(školski, opštinski i nacionalni), a koji će omogućiti sistematsko praćenje različitih aspekata implementacije inkluzivnog obrazovanja, i to na nivou ulaznih, procesnih i izlaznih parametara. 

Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji
Author
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 3,15 MB)