Konceptualizovanje inkluzivnog obrazovanja i njegovo kontekstualizovanje u okviru Misije UNICEF-a

Vebinar 1 - Stručni priručnik

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

U skladu sa pristupom zasnovanim na principu poštovanja ljudskih prava, SVA deca imaju pravo na inkluzivno obrazovanje.

U skladu sa Konvencijom o pravima deteta, Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, njegovom misijom i posvećenosti načelu jednakosti, UNICEF zagovara jačanje obrazovnih sistema koji treba da postanu inkluzivni i obezbede da svako dete dobije kvalitetno obrazovanje.

UNICEF često radi sa vladama, donatorima i organizacijama civilnog društva kako bi obezbedio ostvarivanje prava dece sa smetnjama u razvoju na obrazovanje u maksimalno inkluzivnom okruženju.

Postoje delotvorni načini za izgradnju inkluzivnih društava u kojima deca sa smetnjama u razvoju i deca bez njih mogu da uživaju svoja prava ravnopravno, uključujući i pravo na kvalitetno obrazovanje.

Naslovna strana publikacije

Autor

UNICEF

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 1,25 MB)