Kako do škole društvene brige

Studija o efektima mera prevencije i intervencije za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Ova studija predstavlja evaluaciju efektivnosti i uspešnosti Modela za sprečavanje osipanja učenika, primenjenog u 10 škola koje su učestvovale u projektu, i to na osnovu poređenja stanja u školama pre i posle implementacije ovog modela, uz korišćenje izabranih indikatora rizika od osipanja.

Model se sastoji od tri komponente. Prvu komponentu čini Sistem za ranu identifikaciju i reagovanje (Early warning intervention system – EWIS) koja obuhvata aktivnosti i intervencije na nivou škole ali i zajedničke aktivnosti sa partnerima u okviru lokalne zajednice.

U okviru ove komponente identifikuju se učenici sa najvišim rizikom od osipanja i za njih se kreiraju individualizovane mere podrške, odnosno individualni plan prevencije osipanja (IPPO).

Drugu komponentu ovog modela čine mere prevencije i intervencije na nivou škole, odnosno, mere i aktivnosti koje se odnose na uključivanje roditelja, mere i aktivnosti usmerena na obezbeđivanje vršnjačke podrš- ke i razvijanje i sprovođenje rekonceptualizovane dopunske nastave.

Treća komponenta ovog modela odnosi se na jačanje kapaciteta škole i aktivnosti kojima se utiče na menjanje školske kulture i obuhvata obuke tima za prevenciju osipanja u školi i obuke svih nastavnika.

Naslovna strana publikacije

Autor

Centar za obrazovne politike

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 3,43 MB)