Kako biti brižna škola

Model za smanjenje i sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Kako bi se podržalo sprovođenje zakonskih odredbi vezanih za sprečavanje osipanja i mere intervencija u Srbiji, UNICEF je u saradnji model za sprečavanje osipanja i pilotirao ga u deset osnovnih i srednjih stručnih škola u Srbiji u periodu od 2014. do 2016. godine.

Plan unapređenja škola je za ciljnu grupu imao škole u siromašnim oblastima i sa visokom stopom osipanja i smanjio je stope osipanja za 66%. To pilotiranje je obuhvatalo robusno sakupljanje podataka tokom cele faze sprovođenja, što je za cilj imalo evaluaciju kvaliteta izrade i delotvornosti modela za sprečavanje osipanja učenika iz škola, kako bi se omogućilo njegovo lako sprovođenje u svim školama u Srbiji.

Evaluacija delotvornosti modela je bila bazirana na kvantitativnom i kvalitativnom kvazieksperimentalnom nacrtu (sa kontrolnom grupom) sa više merenja: pre, nakon i tokom sprovođenja, kako bi se sa većom pouzdanošću osiguralo da se efekti intervencije i eventualne promene indikatora mogu pripisati efektima intervencije.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
Centar za obrazovne politike
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje