Istraživanje o nivou svesti o potencijalnim internet rizicima i zloupotrebama

među roditeljima dece 8 do 17 godina (rezime)

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Sa porastom dostupnosti ICT i sa sve vedom uključenošdu dece u svet komunikacija i interneta, rastu i rizici od njihove potencijalne izloženosti različitim neprimerenim sadržajima (seksualni, pornografski, nasilni), manipulacijama, zloupotrebama i iskorišdavanju.

Kada su u pitanju deca, naročito ona školskog uzrasta (8 do 17 godina) uloga roditelja u „sigurnom“ korišćenju interneta i internet sadržaja je od presudnog značaja.

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 657,81 KB)