Pravda po meri deteta

Pravosudni sistem koji je u potpunosti usklađen sa principom najboljeg interesa deteta je od suštinskog značaja za svu decu, a posebno za decu iz ugroženih i disfunkcionalnih porodica.

Devojčica u kontaktu sa pravosudnim sistemom sedi na klupi
UNICEF Srbija/2017/Pančić

Deca dolaze u kontakt sa pravosudnim sistemom bilo kao maloletni učinioci, žrtve ili svedoci krivičnih dela, bilo kao zainteresovana strana u građanskim postupcima 

Pravosudni sistem koji je u potpunosti usklađen sa principom najboljeg interesa deteta ima suštinski značaj za svu decu, a posebno za decu iz ugroženih i disfunkcionalnih porodica.

Od ukupnog broja prijavljene dece u sukobu sa zakonom, vaspitne mere su pre krivičnog postupka primenjene u samo 9,5% slučajeva.

UNICEF podržava promene koje imaju za cilj potpunu zaštitu svakog deteta u kontaktu sa pravosudnim sistemom, pogotovu kada su deca žrtve krivičnih dela ili kada su u ulozi svedoka na sudu. Potpuna zaštita je važna naročito onda kada deca prežive traume zbog nasilja, zlostavljanja ili drugih krivičnih dela. 

Mi pomažemo u stvaranju pravosudnog sistemausklađenim sa principom najboljeg interesa deteta. Takav sistem podržava učešće deteta kada se donose odluke o starateljstvu nad detetom i njegovoj zaštiti.

Deca u kontaktu sa pravosudnim sistemom
UNICEF Srbija/2017/Pančić

UNICEF podržava promene koje imaju za cilj potpunu zaštitu sve dece u kontaktu sa pravosudnim sistemom, pogotovu kada su deca žrtve krivičnih dela ili kada su u ulozi svedoka na sudu. Potpuna zaštita je važna naročito onda kada deca prežive traume zbog nasilja, zlostavljanja ili drugih krivičnih dela. 

Doprinosimo da se poboljša pristup dece pravdi i podržavamo Vladu Republike Srbije u težnji da uspostavi sistem koji daje prioritet restorativnim merama nad kaznenim merama.

Cilj je da se obezbedi da maloletničko pravosuđe ima restorativni karakter i da pomogne deci da se vrate u društvo, a ne da ih dalje gura na put kriminala i isključenosti.

  • Broj prijavljenih krivičnih dela koja su izvršila deca u sukobu sa zakonom (maloletni učinioci krivičnih dela) kreće se između 3100 i 4000 godišnje.
  • 3–6% prijavljenih maloletnih učinilaca krivičnih dela osuđeno je na kaznu maloletničkog zatvora ili boravak u vaspitno-popravnoj ustanovi zatvorenog tipa.
  • U slučajevima prijavljenih i osuđenih maloletnih učinilaca krivičnih dela postoji velika rodna razlika. Ipak, procenat devojčica koje izvršavaju krivična dela je u porastu i iznosi 10%.
  • Procenat određenih diverzionih mera (vaspitnih naloga) stalno raste, što je pozitivan trend koji pokazuje da se prioritet daje restorativnoj pravdi i reintegraciji nad kaznenim merama. Diverzione mere određene su u skoro 20% slučajeva od ukupnog broja prijavljenih krivičnih dela koja su izvršili maloletni učinioci.
  • Broj mlađih maloletnika u ukupnom broju maloletnih učinilaca krivičnih dela raste, posebno kod najmlađe grupe dece u sukobu sa zakonom koja su iznad granice krivične odgovornosti (14 i 15 godina); oni čine oko 50% od ukupnog broja prijavljenih krivičnih dela koja su izvršili maloletnici.