Praćenje prava dece

Postoje velike razlike u jednakosti kada se uporede nacionalni prosek i najmarginalizovanija deca.

Majka u igri sa detetom.
UNICEF Srbija/2019/Pančić

Izazov

Pouzdani podaci na nacionalnom nivou o broju dece sa invaliditetom još uvek ne postoje.

Nedostatak međusektorskih podataka o rasprostranjenosti nasilja nad decom sprečava analizu troškova vezanih za uticaje nasilja.

Razvrstani podaci su potrebni za praćenje Ciljeva održivog razvoja kako bismo se postarali da niko ne bude izostavljen.

Deca su u većem riziku od siromaštva nego odrasli.

Deca i mladi nemaju dovoljno prilika da učestvuju u odlukama koje oblikuju njihove živote i da prate napredak u svojim pravima.

Deca u igri u parku
UNICEF Srbija/2016/Milenković

Rešenje

Kako bi se unapredili nacionalni sistemi za prikupljanje podataka i upravljanje tim podacima, posebno u oblastima inkluzivnog obrazovanja, prevencije nasilja i praćenja promena u društvenim normama, UNICEF radi na povećanju dostupnosti pouzdanih razvrstanih podataka o položaju dece i žena u Srbiji.

Kada je to moguće, podaci se razvrstavaju po rodu, starosti, prebivalištu, prihodima domaćinstva, obrazovanju i drugim ključnim društvenim i demografskim varijablama kako bi se lakše otkrili potencijalni faktori rizika i nejednakosti.

UNICEF podržava proces reformi sistema tako što aktivno prati primenu zakona i politika usmerenih na decu i radi na uspostavljanju sistema odgovornosti.

Mi analiziramo trendove u podacima i ističemo obrasce koje pronađemo u podacima.

UNICEF pruža savete o tome kako ti podaci mogu da se koriste strateški za izradu i/ili sprovođenje inkluzivnih nacionalnih politika, zakona i programa, kao i za razvoj mehanizama za praćenje kršenja dečijih prava i delovanje u situacijama kada su dečija prava prekršena.

UNICEF pomaže nacionalnim vladinim i nezavisnim organima, kao i lokalnim samoupravama, da prošire svoja znanja o pravima deteta i kreiranju politika, budžetiranju i praćenju, a koja su zasnovana na dokazima i usmerena na decu. Mi podržavamo civilno društvo i nezavisna tela (Zaštitnika građana, Poverenika za ravnopravnost), Kancelariju za ljudska i manjinska prava i druge u praćenju prava deteta.

UNICEF podržava skupštinska tela na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou i izgradnju kapaciteta skupštinskih poslanika u nadzoru nad planiranjem, sprovođenjem i budžetiranjem politika koje se odnose na decu.

  • Ukupno 10.000 domaćinstava, od čega je 2000 romskih, obuhvaćeno je Istraživanjem višestrukih pokazatelja (MICS6) 2019. godine.
  • Izrađeno je metodološko uputstvo za budući Registar za decu sa invaliditetom i ono se zasniva na funkcionalnoj proceni invaliditeta.
  • Uvođenje informacionog sistema u prosveti tokom 2019. godine omogućiće donošenje odluka na osnovu dokaza, što će doprineti kvalitetu obrazovanja.
  • Zaštitnik građana, Poverenik za ravnopravnost, Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Narodna skupština Republike Srbije podržani su i ojačani u praćenju prava deteta.
  • U saradnji sa civilnim društvom i Kancelarijom za ljudska i manjinska prava definisani su indikatori za praćenje sprovođenja preporuka Komiteta UN za prava deteta.
  • U saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu razvijen je program obuke za službenike lokalnih samouprava.
  • U okviru Saveta za prava deteta Vlada Republike Srbije potpisala je nacionalni Poziv na akciju u oblasti ranog razvoja deteta.
  • Adolescenti i mladi su artikulisali svoje prioritete u odnosu na Ciljeve održivog razvoja i tome je posvećena pažnja u Dobrovoljnom nacionalnom izveštaju Republike Srbije na Političkom forumu UN visokog nivoa 2019. godine.
  • Objavljena su sledeća velika istraživanja: R3P – Determinante i faktori nasilja nad decom u Srbiji, Studija negativnih iskustava u detinjstvu, Znanja, stavovi i prakse u imunizaciji, Situaciona analiza odojčadi i male dece sa invaliditetom, Kako do škole društvene brige, Dečiji brakovi u romskoj populaciji u Srbiji i Praćenje socijalne inkluzije u Republici Srbiji.