Unapređenje dečije zaštite na Zapadnom Balkanu

24 oktobar 2019
Konferencija
UNICEF Srbija/2019/Vaš

Beograd, 24. oktobar 2019 -   Danas je u Beogradu počela dvodnevna konferencija „Unapređenje ljudskih resursa u sistemu socijalne i dečije zaštite“.

Na konferenciji učestvuje skoro 200 predstavnika vladinih institucija, akademske zajednice, stručnjaka i pružalaca usluga iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije.

„Unapređivanje kvaliteta života dece je naš nacionalni prioritet, izražen kroz politiku društvene brige o deci, kroz razvoj programa i usluga, kroz istraživanja i predloge mera, a sve sa ciljem da deci obezbedimo najbolje uslove za život, odrastanje i razvoj“, istakao je Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. 

„Posebna je odgovornost društva i države  da  obezbede dodatnu podršku onim porodicama koje se suočavaju sa većim i složenim teškoćama u brizi o deci.  I ta odgovornost je naša vodilja u stalnom unapređivanju modela podrške porodicama i staraocima da se na najbolji način brinu o deci. Izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti predviđeno je, pored ostalog, i osnivanje centara za porodicu i decu, što verujemo da će značajno doprineti sveobuhvatnoj brizi o porodicama i deci“, naglasio je ministar Đorđević obraćajući se skupu.

Socijalni rad je kao profesija u regionu uspostavljen pedesetih godina prošlog veka. Od tada je mnogo učinjeno na njegovom unapređenju, ne samo kroz obuke pružalaca usluga nego i kroz planiranje, finansiranje i pružanje stalne podrške sistemu da bi se prilagodio potrebama korisnika i promenama koje su se dešavale.

„Ipak, uprkos  značajnim uspesima, još uvek  mnogo treba  da se uradi. Jer u svim zemljama regiona još uvek ima dece koja žive u siromaštvu, koja su žrtve nasilja, zanemarivanja i iskorišćavanja, sve je više dece migranata. Mnoge porodice se bore da bi obezbedile adekvatnu brigu za svoju decu“, rekla je direktorka UNICEF-a Ređina De Dominićis i naglasila:

„Postojanje dovoljnog broja adekvatno podržanih  i kompetentnih ljudskih resursa je noseći stub svakog oblika dečije i socijalne zaštite“.

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, predstavila je Okvir za praćenje primene preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava deteta.

„U saradnji sa Centrom za prava deteta i Koalicijom 40 organizacija civilnog društva i uz konsultacije sa decom, izrađena je posebna Matrica u koju su unete sve preporuke Komiteta za prava deteta, izvršeno je njihovo povezivanje sa relevantnim preporukama drugih komiteta i Saveta za ljudska prava UN, razvijeni su indikatori ispunjenosti, izvršeno je povezivanje sa Ciljevima održivog razvoja, i razvijena onlajn platforma za prikupljanje podataka“, rekla je Paunović.

Tokom dvodnevnog rada, zemlje učesnice koje imaju isto nasleđe socijalne zaštite i slične kontekstualne i kulturološke faktore razmeniće svoja iskustva i primere dobre prakse ali i razmatrati izazove sa kojima se suočavaju kako bi došli do konkretnih predloga i preporuka za dalji rad za dobrobit svakog deteta i porodice u sistemu socijalne zaštite.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.