Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji

25 oktobar 2017
Učesnici konferencije
UNICEF Srbija/2017/Shubuckl

Beograd, 25. oktobar 2017 – Danas je započeo rad dvodnevne konferencije na kojoj se predstavljaju sprovedene aktivnosti i postignuti rezultati projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“.

Projekt sprovodi UNICEF, u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Konferenciju su otvorili Nela Kuburović, ministarka pravde, Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sem Fabrici, ambasador i šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, i Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Pravosudni sistem koji je u potpunosti usklađen sa principom najboljeg interesa deteta ima suštinski značaj za svu decu, a posebno za decu iz ugroženih porodica.

Ministarka Kuburović je ukazala da je projekat, kao jedan od svojih prioriteta postavio efikasnu primenu vaspitnih naloga i vaspitnih mera vanzavodskog karaktera u cilju jačanja lične odgovornosti maloletnih učinilaca i njihove resocijalizacije u društvo. „Primenom vaspitnih naloga ne samo da se vrši reintegracija maloletnika u društvo, već se povećava i efikasnost rada sudija i javnih tužilaca, i ubrzava se postupak sa ishodom čiji je kvalitet nemerljivo unapređen za društvo u celini“, istakla je Nela Kuburović, ministarka pravde.

Deca koja se nađu u kontaktu sa pravosudnim sistemom – bilo kao maloletni učinioci, žrtve ili svedoci krivičnih dela bilo kao zainteresovana strana u građanskim postupcima – najčešće potiču iz ugroženih i marginalizovanih segmenata društva.

„Svaka društvena zajednica koja je okrenuta budućnosti i koja teži progresu posebnu brigu poklanja deci u sukobu sa zakonom i zajednicom, može se reći da je odnos prema ovoj grupaciji svojevrstan test humanosti društva. Ovde govorimo ne samo o deci u sukobu sa zakonom već i o deci koja se nađu pred pravosudnim sistemom u ulozi žrtve ili svedoka. U svakom slučaju, kompleksnost pojave zahteva multidisciplinarni pristup i koordinirano delovanje više društvenih sistema kako bi se prevenirale i smanjile negativne posledice i pružila najbolja moguća podrška u procesu socijalizacije i reintegracije maloletnika“, izjavio je ministar Zoran Đorđević.

Evropska unija, zajedno sa resornim ministarstvima, radi na promociji poštovanja prava deteta, kao i na tome da se poboljša pristup dece pravdi.

„Uspostavljanje pravosudnog sistema u Evropi koji je po meri deteta, je značajan poduhvat u okviru Agende EU. To je oblast od velikog praktičnog značaja u kojoj EU ima nadležnost da prava deteta pretvori u stvarnost kroz različite instrumente, kao što su zakonodavstvo EU i mere podrške državama članicama. Projekat koji smo danas predstavili ima za opšti cilj unapređenje kvaliteta dečije zaštite tako što će obezbediti da sistemi pravosuđa i socijalne zaštite deluju u ,najboljem interesu deteta’ u Srbiji, i tako što će približiti praksu i standarde bliže onima u EU“, izjavio je Sem Fabrici, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

UNICEF podržava pravosudni i sistem socijalne zaštite kako bi adekvatno reagovali na povrede prava deteta i radili u njegovom najboljem interesu.

„Detinjstvo je ovde i sada. Zato moramo da učinimo sve što je u našoj moći da pravosudni i sistem socijalne zaštite rade u najboljem interesu deteta. Srbija je primer dobre prakse kada govorimo o radu sa maloletnim učiniocima ili u slučajevima kada deca žrtve u krivičnom postupku treba da daju izkaz pravosudnim organima. Zadovoljstvo mi je što će UNICEF, Vlada Republike Srbije i Evropska unija nastaviti tripartitnu saradnju radi daljeg jačanja reformi u oblasti pravde za decu“, izjavio je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Dvodnevna konferencija, posvećena unapređivanju prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite, omogućiće razmenu iskustava i naučenih lekcija iz oblasti primene vaspitnih naloga za maloletne učinioce krivičnih dela, zaštite dece žrtava u krivičnom postupku, unapređenja prava dece u građanskom sudskom postupku i jačanja kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović

Communication Officer

UNICEF Srbija

Tel: + 381 11 3602 104

Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.