Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu predstavio novi kurs – Zaštita dece pogođene migracijama

03 Novembar 2020
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu predstavio novi kurs – Zaštita dece pogođene migracijama
UNICEF Srbija/2020

Beograd, 3. novembar 2020 – Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa UNICEF-om u Srbiji, a uz finansijsku podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država, predstavio je novi kurs – Zaštita dece pogođene migracijama. Kurs je nastao na osnovama globalnih standarda i znanja razvijenih tokom odgovora na izbegličku i migrantsku krizu i zasniva se na iskustvima nacionalnih aktera. Cilj je da se dalje ojača sistem zaštite u Srbiji kako bi odgovorio na ranjivosti koje se javljaju u kontekstu migracija.

„Na Fakultetu političkih nauka proučavaju se i istražuju migracije, kako dobrovoljne, tako i prisilne, i to iz različitih uglova. Međutim, zbog složenosti ove problematike, brojna relevantna pitanja i dalje nisu „pokrivena” odnosno potrebno je kontinuirano promišljati odgovore na njih”, rekao je dekan FPN-a prof. dr Dragan R. Simić. On je objasnio da su prisilne migracije naročito relevantne u savremenom svetu, ali i da otvaraju niz etičkih, naučnih i praktičnih izazova. Profesor je istakao da deca predstavljaju jednu od najranjivijih kategorija kako inače, tako i u migracijama. Problemi sa kojima se azilanti suočavaju u Srbiji su izuzetno veliki, i predstavljaju veliku pretnju po bezbednost i blagostanje. On je naglasio da se ovo naročito odnosi na decu bez pratnje, ali da su i druge grupe suočena sa sličnim problemima.

Verujem da je edukovanje studenata za hvatanje u koštac sa najvažnijim društvenim problemima jedan od najznačajnijih zadataka Fakulteta političkih nauka. Uveren sam da će partnerstvo sa UNICEF-om i sa ostalim akterima - Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbediti dodatni kvalitet ovog kursa”, kazao je dekan Simić. Dekan je zaključio kako se nada da će ova saradnja predstavljati primer dobre prakse i da će se nastaviti na uzajamnu korist i zadovoljstvo svih koji su uključeni, pre svega – decu migranata.

U prethodnoj deceniji svedoci smo pojačanih migracija – deca migriraju iz različitih razloga, dobrovoljno ili prisilno, unutar ili između zemalja, sa ili bez roditelja ili staratelja, i njihovo kretanje ih stavlja u povećani rizik od ekonomske i seksualne eksploatacije, nasilja i zanemarivanja. Od 2015. godine, Srbija je zemlja tranzita, sa više od 1 milion ljudi koji su prošli kroz zemlju. Na vrhuncu krize, 1 od 3 izbeglica i migranata bilo je dete – od kojih je mnogima bila potrebna humanitarna pomoć i zaštita.

UNICEF je uložio značajne napore u jačanje kapaciteta pružaoca usluga kako bi se obezbedila zaštita dece izbeglica i migranata, kao i da bi se njihova prava poštovala. U cilju daljeg jačanja sistema zaštite u Srbiji u smislu odgovora na nove ranjivosti koje se javljaju u kontekstu migracija, UNICEF i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu razvili su projekat „Zajedničko kreiranje znanja i izgradnja ekspertize za zaštitu dece pogođene migracijama”. Ovaj kurs rezultat je te saradnje.

„Deca izbeglice i migranti, a posebno ona koja putuju sama ili su odvojena od porodice, ranjivija su na nasilje, zlostavljanje i eksploataciju. Da bi se ovi rizici sveli na minimum i deci koja su doživela negativna iskustva pružila podrška koja im je potrebna za oporavak i napredovanje, potrebni su dobro obučeni stručnjaci i radnici na terenu koji u potpunosti razumeju migracioni kontekst. Ovaj kurs je način da se institucionalizuju napori za jačanje nacionalnih kapaciteta za zaštitu dece izbeglica i migranata”, rekla je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, ima svoje stručnjake na terenu kako bi osigurali da programi i politike odgovora na ovu krizu imaju kao prioritet prava i potrebe sve dece.

„U okviru sistema socijalne zaštite preduzimaju se sve potrebne mere zaštite za svako lice koje se kao migrant/izbeglica izjasnilo da je maloletno i postupa se sa njim kao sa maloletnim licem. Nijednom licu koje se izjasnilo kao maloletno nije uskraćeno pravo na obezbeđenje sigurnosti, bezbednosti, brige o zdravlju i psiho-socijalne podrške”, objasnila je Slađana Čabrić, pomoćnica ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ona je dodala da su kapaciteti za smeštaj maloletnih migranata bez pratnje odrasle odgovorne osobe u Srbiji za sada opredeljeni u tri ustanove socijalne zaštite.

Pomoćnica ministra dodala je da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa više vladinih i nevladinih organizacija, na teritoriji Republike Srbije, organizovalo seminare za stručnjake u okviru sistema socijalne zaštite i u azilnim/prihvatnim centrima. „Ministarstvo aktivno učestvuje u upravljanju migrantskom krizom još od 2015. godine. U tom smislu koordinirali smo i najvažnijim projektima podržanim od strane EU,  „Unapređenje kapaciteta za upravljanje migrantskom/izbegličkom krizom u Republici Srbiji. (MADAD 1) koji se sprovodio 2017/2018. godine kao i 'Nastavak podrške za povećanje i unapređenje kapaciteta za upravljanje migrantskom krizom u Republici Srbiji; (MADAD 2), koji se sprovodio od januara 2018. do decembra 2019. godine', istakla je gospođa Čabrić.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, deleći stručno znanje iskustvo i dobre prakse sa terena, obezbedio je značajnu podršku u oblikovanju kurikuluma za novi kurs.

Pomoćnik komesara u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije Ivan Gerginov objasnio je neophodnost koordinacije i saradnje u zaštiti dece pogođene migracijama. „Koordinacija i saradnja svih institucija od izuzetne je važnosti kako bi ceo proces zaštite dece mogao da da se sprovede na pravi način. Ovo bi trebalo da nam bude prioritetno pitanje”, naglasio je gospodin Gerginov. On je objasnio da je potrebno ojačati saradnju koja postoji između Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Komesarijata, kako bi primena donešenih odluka i planova u praksi bila što bolja.

Više informacija o kursu

„Zaštita dece pogođene migracijama” je multidisciplinarni kurs za jačanje kapaciteta studenata i praktičara koji rade sa decom pogođenom migracijama. Kurs će biti pilotiran tokom zimskog semestra školske 2020/2021. godine, sa vizijom da bude akreditovan i postane stalni kurs u okviru akademske ponude Fakulteta političkih nauka, za buduće studente socijalnog rada, politikologije, komunikologije, rodnih i kulturnih studija u narednim godinama.

Kurs predstavlja jedinstvenu priliku za učenje i akademsko usavršavanje na Zapadnom Balkanu i povezan je sa evropskim akademskim projektom Migration, Integration and Governance Research Centre (MIGREC). Konačno, ova inicijativa kontekstualizuje i razmenjuje globalnu ekspertizu i znanje koje UNICEF ima u oblasti Dece u pokretu.

Kurs se sastoji od 8 modula koji obuhvataju teme vezane za socijalnu zaštitu, zaštitu dece, rodno zasnovano nasilje (RZN), međunarodni i regionalni okvir migracija. Po uspešnom završetku kursa, polaznici će: biti upoznati sa pravnim okvirom zaštite dece, međuinstitucionalnim koordinacijskim zahtevima i ključnim globalnim i evropskim dokumentima i instrumentima; razumeti dobrobit dece i aktivnu ulogu institucija, pomagača i zajednica u podršci i zaštiti dece u pokretu; poznavati dečju zaštitu i RZN intervencije zasnovane na dokazima, uključujući novonastalu praksu jačanja porodica, promovisanje dečje agensnosti i podršku intervencijama u zajednici; biti u stanju da identifikuju i urade procenu za decu koja su posebno ranjiva ili u riziku, kao i da osmisle adekvatan odgovor i plan podrške kroz proces vođenja slučaja.

 

Za više informacija molimo vas kontaktirajte:

Prof. dr Nevenku Žegarac, nelazegarac@gmail.com

 

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.