Deca sa smetnjama u razvoju u rezidencijalnim ustanovama u Srbiji

02 Jul 2021
Deca sa smetnjama u razvoju u rezidencijalnim ustanovama u Srbiji
UNICEF Srbija/2021

Beograd, 2. jul 2021 – UNICEF je razmotrio nedavno objavljeni Izveštaj organizacija civilnog društva o stanju dece sa smetnjama u razvoju u rezidencijalnom smeštaju u Srbiji.  Mnoge tačke navedene u Izveštaju već su obuhvaćene tekućom reformom sistema brige o deci i procesom deinstitucionalizacije.

Srbija je postigla značajan napredak u smanjenju broja dece u ustanovama. Na globalnom nivou, Srbija je jedna od zemalja sa najmanjim procentom dece u ustanovama (manje od 100 dece na 100.000 dece). Međutim, deca sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom su još uvek previše zastupljena u institucijama, njihov boravak je dugoročan i često su smeštena zajedno sa odraslima. Procenjuje se da je četvoro od petoro dece koja su smeštena u ustanove deca sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom, što je 73,9 % sve dece u rezidencijalnom smeštaju.

U zaključnim zapažanjima i preporukama UN Komiteta za prava deteta iz 2017. godine na kombinovani Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji, date su, između ostalog, i preporuke da Vlada odmah smanji smeštaj dece mlađe od tri godine u rezidencijalne ustanove, uključujući i decu sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom, i da sprovede mere da se smanji broj dece u velikim rezidencijalnim ustanovama kako bi se obezbedilo da se institucionalni smeštaj koristi samo kao krajnje, neizbežno rešenje.  Komitet za prava osoba sa invaliditetom je takođe pozvao Vladu Republike Srbije u  Zaključnim zapažanjima na početni izveštaj Srbije 2016. godine da pojača napore na deinstitucionalizaciji dece, posebno dece sa intelektualnim i / ili psihosocijalnim teškoćama, i da obezbedi efikasniju tranziciju dečaka i devojčica iz ustanova u porodice.

U svakom društvu, deca sa smetnjama  u razvoju i/ili invaliditetom su izazovni prioritet u reformi usluga, jer alternative institucionalnoj nezi zahtevaju usaglašenu viziju i udruženo intenzivno angažovanje različitih sektora, a Srbija nije izuzetak.

Srbija, kao demokratska zemlja, sada treba da iskoristi svoje demokratske institucije u odgovoru na ovo pitanje. Tekuće reforme brige o deci i proces deinstitucionalizacije moraju da se ubrzaju kako bi se osiguralo da nijedno dete ne bude izostavljeno. Ovo se posebno odnosi na decu sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom koja su i dalje najzastupljenija u institucionalnom smeštaju, najčešće u velikim rezidencijalnim institucijama. Sada su potrebne odlučne akcije, angažovani resursi, usvajanje i pažljivo praćenje sprovođenja Strategije deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2021-2026..

Konvencija o pravima deteta predviđa da svako dete treba da odrasta u porodičnom okruženju, u atmosferi sreće, ljubavi i razumevanja. Pored toga, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom štiti pravo svih osoba sa invaliditetom da žive u zajednici. Međutim, usluge i mere podrške porodicama  nisu dovoljno razvijene, tako da su najugroženije porodice, posebno one sa decom sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom, i dalje u riziku od odvajanja i smeštaja u ustanove. Održivi efekti procesa deinstitucionalizacije postići će se samo ako budu praćeni paralelnim ulaganjima u preventivne usluge.

UNICEF je posvećen da nastavi i jača podršku naporima Vlade Republike Srbije u ovoj oblasti, i poziva sve Vladine i razvojne partnere da prioritetno ubrzaju rad na ostvarivanju prava dece sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom i osiguravanju preko potrebnih finansijskih resursa. 

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.