Deca sa smetnjama i invaliditetom suočena sa preprekama u ostvarivanju svojih prava

30 Novembar 2017
Učesnici konferencije
UNICEF Srbija/2017/Vaš

Beograd, 30. novembar 2017 – UNICEF i Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom danas su predstavili sveobuhvatnu analizu položaja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i ostvarivanja njihovih prava u Srbiji.

Na skupu kojem su prisustvovali predstavnici državnih i institucija civilnog društva, donosioci odluka, udruženja roditelja i predstavnici međunarodnih organizacija, naglašeno je da su deca sa smetnjama i invaliditetom i dalje suočena sa brojnim poteškoćama i preprekama u ostvarivanju svojih prava, uprkos činjenici da je Republika Srbija ratifikovala sve relevantne međunarodne konvencije, usvojila snažne zakone i politike i postigla napredak u razvoju inkluzivnih usluga.

Situaciona analiza se fokusira na položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u šest oblasti: diskriminacija, siromaštvo i socijalna sigurnost, obrazovanje, socijalna zaštita i život u porodičnom okruženju, zdravstvena zaštita i zaštita od nasilja i zlostavljanja.

Na osnovu nalaza, formulisane su jasne smernice i preporuke za dalje zastupanje prava, kao i za izradu novih strateških i zakonskih dokumenata iz ove oblasti, posebno za unapređenje politika u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne inkluzije, smanjenja siromaštva i zaštite dece od nasilja.

Nasilje je doživelo između 25% i 47% dece sa smetnjama i invaliditetom, pri čemu su u četiri puta većem riziku da budu žrtve fizičkog nasilja od strane vršnjaka, kao i tri u puta većem riziku da postanu žrtve seksualnog nasilja.

„Današnji sastanak je izuzetna prilika da uoči obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, ukažemo na potrebe dece koja su ugrožena usled svog invaliditeta, i da pokrenemo dijalog između svih relevantnih aktera – vladinih i nevladinih tela, donosioca odluka, profesionalaca u socijalnoj zaštiti, zdravstvu, obrazovnom sistemu, roditelja i dece – o tome na koji način nastaviti i osigurati jednake mogućnosti za dostojanstven i produktivni život deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i svoj drugoj deci u zemlji.“, rekao je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije, smatra da je socijalna sigurnost porodica dece sa smetnjama i invaliditetom veoma važna, jer ove porodice često imaju veće troškove života i manje mogućnosti zarade.

„Deca sa invaliditetom su dvostruko marginalizovana, kako po osnovu invalidosti, tako i po osnovu godina, a njihove porodice su često dodatno izložene riziku od siromaštva. Posledice toga mogu biti višeslojne kako za decu koja time postaju izloženija raznim vidovima diskriminacije, tako i za porodice, koje dodatno mogu biti opterećene bremenom povećanih troškova invalidnosti, što svako odgovorno društvo mora da reši“, rekla je gospođa Jovanović.

Evropska unija i UNICEF zajednički rade na promociji poštovanja ljudskih prava kao i na većoj efikasnosti i inkluzivnosti javnih službi za ugrožene grupe, uključujući decu sa smetnjama i invaliditetom.

„Naš cilj je i da ljudi shvate važnost ovog pitanja i moramo ohrabriti zajednice da prihvate decu sa smetnjama u razvoju. Potrebna je posvećenost svih aktera kako bi se oživela vizija sveta u kojem deca mogu biti deca i mogu sigurno živeti, igrati se, učiti, razvijati svoj pun potencijal i maksimalno iskoristiti postojeće mogućnosti. Evropska unija će nastaviti da podržava inicijative za podršku i zaštitu koje su zasnovane na pravima deteta i njihovom najboljem interesu za budućnost“, izjavio je Nikola Bizel, šef odeljenja za pravosuđe, unutrašnje poslove i socijalno uključivanje Delegacije EU u Srbiji.

Ključni nalazi istraživanja: 
• 45 odsto roditelja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom navodi da su oni ili njihova deca doživeli neku vrstu vređanja, omalovažavanja ili uznemiravanja zbog smetnji u razvoju deteta.

• u 24 odsto porodica jedan od roditelja je morao da odustane od posla da bi brinuo o detetu, a roditelji se često sreću sa nerazumevanjem poslodavca za dodatne obaveze vezane za brigu o detetu. U Srbiji ne postoje materijalna davanja namenjena zaštiti dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih porodica od siromaštva.

• Polovina dece sa smetnjama u razvoju sistem obrazovanja pohađa u segregiranom okruženju, a većina roditelja kaže da su ta iskustva pozitivnija u odnosu na redovno obrazovanje.

22 odsto dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom su u sistemu alternativnog staranja, dok se 72 odsto nalazi na rezidencijalnom smeštaju.

• Usluge podrške za život deteta u porodičnom okruženju (pomoć u kući, dnevni boravak, lični pratilac) uglavnom nisu dostupne deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovim porodicama.

• Zdravstvene usluge su visokog ili veoma visokog kvaliteta – to smatra 60 odsto roditelja; 32 odsto smatra da su niskog, a 6 odsto da su veoma niskog kvaliteta.

• Čak 16 odsto građana i građanki i 18 odsto učenica i učenika smatra da je diskriminacija prema nekim grupama prihvatljiva.

• Nasilje je doživelo između 25% i 47% dece sa smetnjama i invaliditetom, pri čemu su u četiri puta većem riziku da budu žrtve fizičkog nasilja od strane vršnjaka, kao i tri u puta većem riziku da postanu žrtve seksualnog nasilja.

Situaciona analiza položaja dece sa smetnjama i invaliditetom je sastavni deo projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji finansira Evropska unija, i koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-om.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović

Communication Officer

UNICEF Srbija

Tel: + 381 11 3602 104

Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.