Jačanje ugroženih porodica

UNICEF podstiče smanjenje broja dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama tako što sprečava odvajanje od porodice kad god je to moguće.

Devojčica u igri sa ocem i majkom
UNICEF Srbija/2015/Shubuckl

Više od 2/3 dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama jesu deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Svako dete ima pravo da živi u porodičnom okruženju. Velike rezidencijalne ustanove ne nude odgovarajuće uslove za rast i razvoj deteta.

Iako se procenat dece smeštene u ustanovama smanjuje u poređenju sa smeštajem dece u hraniteljske porodice, ukupan broj dece izdvojene iz svojih bioloških porodica se ne smanjuje.

Dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u igri sa majkom
UNICEF Srbija/2017/Pančić

UNICEF podstiče smanjenje broja dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama tako što sprečava odvajanje od porodice kad god je to moguće.

Radimo na razvijanju preventivnih usluga za višestruko ugrožene porodice kod kojih postoji rizik da deca budu odvojena od roditelja i smeštena u ustanove i hraniteljske porodice.

UNICEF je kao prioritet odredio smanjenje broja dece u preostalim velikim rezidencijalnim ustanovama, sa fokusom na decu od 0 do 3 godine i decu sa smetnjama u razvoju.

Oko 25% sve dece pod starateljstvom države čine romska deca.

Radimo na jačanju kapaciteta sistema radi unapređenja alternativnih oblika porodične zaštite za decu.

Nudimo stručne savete zasnovane na dokazima, jačamo kapacitete socijalnih radnika i drugih praktičara i modeliramo inovativne usluge kako bismo podržali one koji su najisključeniji iz društva.

  • Oko 7500 dece je razdvojeno od porodica i živi u sistemu formalne zaštite.
  • Oko 80% dece u sistemu formalne zaštite smešteno je u hraniteljske porodice, a 20% u rezidencijalne ustanove.
  • Oko 25% sve dece pod starateljstvom države čine romska deca.
  • Preko 2/3 dece u institucijama čine deca sa smetnjama u razvoju.

Preko 900 porodica i 2.000 dece dobilo podršku od porodičnog saradnika.