Jačanje ugroženih porodica

UNICEF podstiče smanjenje broja dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama tako što sprečava odvajanje od porodice kad god je to moguće.

Devojčica u igri sa ocem i majkom
UNICEF Srbija/2015/Shubuckl

Više od 2/3 dece koja žive u rezidencijalnim ustanovama jesu deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Svako dete ima pravo da živi u porodičnom okruženju. Velike rezidencijalne ustanove ne nude odgovarajuće uslove za rast i razvoj deteta.

Iako se procenat dece smeštene u ustanovama smanjuje u poređenju sa smeštajem dece u hraniteljske porodice, ukupan broj dece izdvojene iz svojih bioloških porodica se ne smanjuje.

Dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u igri sa majkom
UNICEF Srbija/2017/Pančić

UNICEF radi na razvijanju preventivnih usluga za najugroženije porodice, kod kojih postoji rizik da deca budu odvojena od roditelja i stavljena pod zaštitu države kroz smeštaj u ustanove i hraniteljske porodice.

Mi pružamo profesionalne savete zasnovane na dokazima, podržavamo jačanje kapaciteta socijalnih radnika i drugih praktičara, kao i razvoj inovativnih usluga za podršku onima koji su najugroženiji i najčešće isključeni iz društva.

  • Oko 7500 dece je razdvojeno od porodica i živi u sistemu formalne zaštite.
  • Oko 80% dece u sistemu formalne zaštite smešteno je u hraniteljske porodice, a 20% u rezidencijalne ustanove.
  • Oko 25% sve dece pod starateljstvom države čine romska deca.
  • Preko 2/3 dece u institucijama čine deca sa smetnjama u razvoju.