Inyoboranyigisho y’abarimu ku buryo bwo gusomera hamwe n’abana amakuru mu mibare

Guteza imbere uburyo bwo kumva amakuru mu mibare mu mashuri yo mu Rwanda

Children at a data literacy event in Rwanda read a pamphlet on infographics
UNICEF/UN0301192/Rusanganwa

Ibikubiyemo

Iyo nyoboranyigisho y’abarimu ku makuru mu mibare yifashishwa mu gusomera hamwe n’abana amakuru ikaba igamije gufasha umurezi gukemura inzitizi afite muri icyo gikorwa. Ingengabihe n’uko ibikorwa bikurikirana bikubiye mu byifashishwa mu gutegura inama nyunguranabitekerezo, biteganyijwe ko igomba kumara umunsi wose. Igihe gisabwa ngo ibikorwa byose bibe nkuko biteganyijwe muri iyi nyoboranyigisho kizamara hafi amasaha 4 n’iminota 34.

Iyo nyoboranyigisho ikoresha amakuru y’ubushakashatsi bukomatanyije bwa kane ku ngo no ku mibereho y’abaturage n’ubushakashatsi bwa gatanu ku baturage no ku buzima hakoreshwa uburyo bujyanye n’ubushobozi bw’abana. Iyo nyoboranyigisho igamije gukangura ubwenge bw’abana b’u Rwanda no kubatoza umuco wo kugendera ku makuru nyayo kuko aribo bazaganisha igihugu cyacu mu ntego z’iterambere rirambye.

Teacher's discussion guide for reading data with children - cover
Umwanditsi
UNICEF Rwanda; Ikigo k’Igihugu Gishinzwe Ibarurishamibare (NISR)
Itariki y'inyandiko
Indimi
Icyongereza

Kurura raporo

(PDF, 7,12 MB)