28 Dhjetor 2022

Mbështetësit e rinj të UNICEF-it nxisin ndryshimin përmes zgjidhjeve inovative mbi adresimin e çësht

Kur fëmijëve dhe të rinjve iu jepet platforma dhe mundësia e duhur, ata janë në gjendje të propozojnë zgjidhje, të japin ide dhe t’i frymëzojnë të tjerët për të sjellë ndryshime pozitive në jetën e tyre. Pjesëmarrja e fëmijëve dhe të rinjve është shumë më tepër sesa vetë mundësia e të folurit. Pra, ajo ka të bëjë me informimin, angazhimin dhe…, Ekipi ArsimPërTëGjithë për rritjen e ndërgjegjësimit mbi të drejtën e arsimimit të fëmijëve në kontakt me ligjin, Youth Advocates for Justice for Children stand next to banner Anëtarët e ekipit ArsimPërTëGjithë si pjesë e iniciativës së UNICEF-it Të rinjtë mbështetës të drejtësisë për fëmijët. “Me këtë iniciativë kemi dashur të themi hapur se çdo fëmijë duhet të ketë qasje në arsim, andaj kjo e drejtë nuk guxon t’i mohohet fëmijës, nëse ai ka bërë një gabim…, Ekipi “Fol, Dëgjo, Zgjidh” gjatë shpalosjes së idesë së ndërmjetësimit të bashkëmoshatarëve në sistemin arsimor, Team 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞 on introducing peer mediation in the education system Ekipi “Fol, Dëgjo, Zgjidh” e zhvilloi idenë mbi ndërmjetësimin e kolegëve si pjesë e iniciativës së UNICEF-it Të rinjtë mbështetës të drejtësisë për fëmijët. “Sinqerisht, ne nuk donim të eksperimentonim, por në fakt donim ta prezantonim ndërmjetësimin e…, Ekipi Klubet e nxënësve për një doracak mbi themelimin e klubeve të nxënësve, Team Student Clubs in front of the banner they designed as part of their participation in UNICEF initiative Youth Advocates for Justice for Children. Ekipi i Klubeve të nxënësve përballë banderolës, që ata dizajnuan si pjesë e pjesëmarrjes së tyre në iniciativën e UNICEF-it Të rinjtë mbështetës të drejtësisë për fëmijët. Duke u bërë iniciator,…, Ekipi “𝐌𝐞ç𝐭𝐚” mbi mekanizmat për të mundësuar që të gjithë fëmijët të kenë informacion për shërbimet e ofruara në një vend, A team that developed website with links to main helplines and human rights organizations as part of UNICEF initiative Youth Advocates for Justice for Children Ekip që e zhvilloi ueb faqen me vegëza për linjat kryesore të ndihmës dhe organizatat e të drejtave të njeriut si pjesë e nismës së UNICEF-it Të rinjtë mbështetës të drejtësisë për fëmijët…, Ekipi 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦i t𝐞𝐚𝐭ë𝐫 në rritjen e ndërgjegjësimit mbi bullizmin përmes teatrit, The largest team of UNICEF initiative Youth Advocates for Justice for Children developed forum theatre performance to raise the awareness on bullying Ekipi më i madh i iniciativës së UNICEF-it Të rinjtë mbështetës të drejtësisë për fëmijët zhvilloi shfaqje teatrale në forum për ta rritur ndërgjegjësimin mbi bullizmin. “Kur filluam të diskutonim…
05 Tetor 2022

Unë jam më shumë nga ajo që ndodhi

Qofshin viktima, dëshmitarë ose në konflikt me ligjin, fëmijët që vijnë në kontakt me sistemin e drejtësisë përjetojnë trauma psikologjike.  Qoftë nëpërmjet ekspozimit ndaj përvojave të pafavorshme të fëmijërisë në shtëpi ose nëpërmjet ndërveprimit që i sjell ata në kontakt me sistemin e drejtësisë, trauma mund të ketë ndikim të thellë në aftësinë…, Dëshmime, Ekspozimi ndaj ngjarjeve traumatike shpesh ka një ndikim gjatë gjithë jetës. Katër fëmijë i tregojnë historitë e tyre mbi traumën dhe besimin e humbur ndaj atyre që duhej të kujdeseshin për ta, mbi dashurinë e rikuperuar për veten, shpresën dhe ëndrrat për të ardhmen.   UNICEF/North Macedonia/2022 UNICEF/North Macedonia/2022 UNICEF/North Macedonia…, Sistemi në interesin më të mirë të fëmijës, Kur fëmijët janë në kontakt me sistemin e drejtësisë dhe me sistemin për mbrojtjen e fëmijëve, ata janë në kontakt me profesionistë dhe institucione të ndryshme që marrin vendime për të ardhmen e tyre. Prandaj, është shumë e rëndësishme që të gjithë profesionistët, që marrin vendime, të udhëhiqen nga interesi më i mirë i fëmijëve. Një qasje…, Të Rinjtë në Mbështetje të Drejtësisë për Fëmijët, Adoleshentët projektuan dhe zhvilluan ide për qasje të barabartë në drejtësi përmes iniciativës Të Rinjtë në Mbështetje të Drejtësisë për Fëmijët