15 Mars 2024

Pse duhet të riorganizohen burimet e shkollave fillore

Class in school in Bajlovce, UNICEF North Macedonia Ndërtesa e shkollës në Bajllovcë: Janë rinovuar vetëm klasat që shfrytëzohen., Nga një shkollë qendrore me 200 nxënës në një shkollë periferike që përfshin vetëm 15 nxënës , Rrjeti i shkollave fillore të Maqedonisë së Veriut përbëhet nga 858 shkolla, nga të cilat 340 janë shkolla qendrore, ndërsa 518 janë shkolla periferike. Shkollat periferike, të menaxhuara nga administrata e shkollave qendrore, e shtrijnë arsim në bashkësitë më të largëta urbane ose rurale.   Shkolla fillore në Bajllovcë është njëra nga dy shkollat…, Shkollat urbane që punojnë me turne - përpiqen të gjejnë mënyra për të ofruar arsim cilësor për secilin fëmijë, Classroom with only a few students UNICEF/North Macedonia/Georgiev/2022 Majtas: Një orë e kombinuar e nxënësve të klasës IV, V dhe VI, të cilët e vijojnë mësimin në të njëjtat klasa në shkollën e Bajllovcës, shkolla periferike e shkollës fillore “H.T.Karposh” nga Mllado Nagoriçane. The average class size at “Lazo Angelevski” school in Skopje is…, Shfrytëzimi maksimal i fuqisë punëtore të mësuesve ekzistuese, Ndryshimet demografike, pa intervenime të mëdha në rrjetin e shkollave, jo vetëm që kanë krijuar sfida me hapësirën e shkollave, por gjithashtu kanë rezultuar që disa komuna të heqin të zitë e ullirit për të gjetur mësues të kualifikuar, ndërsa të tjerat ta kenë stafin mësimdhënës të pashfrytëzuar sa duhet.  Në vendet e zhvilluara të OECD-së dhe…, Përmbushja e nevojave të secilit fëmijë, Pushteti qendror e ndan një buxhet për komunat me qëllim të mbulimit të shpenzimeve operative të shkollave. Megjithatë, një pjesë e madhe - mbi 90 për qind - e bllok dotacioneve për arsimin fillor në komuna ndahen për t’i mbuluar shpenzimet e rrogave të mësuesve dhe personelit ndihmës.   Si rezultat i kësaj, shkollat kanë fonde të kufizuara për…