Punonjësit shëndetësor – burimi primar i informacioneve të besueshme mbi imunizimin e fëmijëve

Ndërveprimi i mirë midis punonjësve shëndetësorë dhe kujdestarëve të fëmijëve mund ta bëjë dallimin, nëse fëmija do të imunizohet plotësisht ose fare nuk do të imunizohet.

UNICEF
Mjeku në Poliklinikën “Gjorçe Petrov” në Shkup i shqyrton të dhënat shëndetësore të fëmijëve derisa prindërit e presin vaksinimin rutinë të foshnjës së tyre. ©UNICEF/2022/Georgiev
UNICEF/North Macedonia/Georgiev/2022