Studimi i njohurive, qëndrimeve dhe praktikave mbi ndryshimet klimatike dhe mjedisin

Studimi mat njohuritë e përgjithshme të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut lidhur me ndryshimet klimatike dhe efektet në shoqëri

Adolescent girl sitting in front of tree, looking at the camera and smiling
UNICEF/2018/Dimishkovski

Karakteristikat kryesore

Studimi në fjalë i mat njohuritë e përgjithshme të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në lidhje me ndryshimet klimatike, duke përfshirë kuptimin dhe asociacionet e vetë nocionit, por edhe efektin që kanë ndryshimet klimatike në shoqëri. Ai mat gjithashtu qëndrimet ndaj ndryshimeve klimatike, veçanërisht nivelin e shqetësimit për problemin, perceptimin e të anketuarve për rëndësinë e aktiviteteve të caktuara që mund të jenë vendimtare në luftën kundër ndryshimeve klimatike dhe gatishmërinë e të anketuarve për të ndërmarrë veprime dhe për të qenë pjesë e zgjidhjes për këtë problem. Ky hulumtim do të përpiqet të zbulojë se cilat praktika dhe aktivitete janë më të zakonshme në mesin e qytetarëve, si dhe do të synojë t’i përcaktojë barrierat e mundshme që i pengojnë ose dekurajojnë njerëzit të bëhen qytetarë aktivë.

Për në fund, ky studim i mat zakonet dhe mjetet e informimit të qytetarëve si një nga faktorët kyç në formësimin dhe krijimin e opinionit publik.

cover image
Autori
UNICEF
Data e publikimit
Gjuhët
Angleze, Macedonian, Shqip