Fëmijët dhe gratë sipas të dhënave numerike

Gjetje kryesore të Hulumtim në klatesr me më shumë indikatorë (MICS) në Maqedoninë e Veriut 2018-2019

Hulumtim në klaster me më shumë indikatorë - cover image
UNICEF

Karakteristikat kryesore

Hulumtimi në klaster me më shumë indikatorë për Maqedoninë e Veriut (MICS) dhe MICS për Vendbanimet rome në Maqedoninë e Veriut u realizuan në vitet 2018-2019 nga Enti Shtetëror i Statistikës, si pjesë e Programit Global MICS. Mbështetja teknike është ofruar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë (UNICEF), ndërsa është mbështetur financiarisht nga UNICEF-i, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe Ambasada e Britanisë.

Sondazhet e MICS-së i matin indikatorët kryesorë, që iu mundësojnë vendeve të gjenerojnë të dhëna për përdorim në politika, programe dhe plane nacionale të zhvillimit dhe për monitorim të progresit drejt Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe angazhimeve tjera ndërkombëtarisht të dakorduara.

Për detajet e plota të sondazhit dhe metodologjinë e tij, ju lutemi shkarkoni Hulumtimi në klaster me më shumë indikatorë për Maqedoninë e Veriut (MICS) dhe MICS e për Vendbanimet rome në Maqedoninë e Veriut 2018-2019.

Hulumtim në klaster me më shumë indikatorë - cover image
Autori
UNICEF MK
Data e publikimit
Gjuhët
Angleze, Macedonian, Shqip