15 Март 2024

Зошто е потребна реорганизација на ресурсите во основното образование

Class in school in Bajlovce, UNICEF North Macedonia Училишната зграда во Бајловце: реновирани се само просториите што се користат., Од централно училиште со 200 ученици до подрачно училиште со само 15 ученици , Мрежата на основни училишта во Северна Македонија се состои од 858 училишта, од кои 340 се централни и 518 се подрачни училишта. Подрачните училишта со кои управува администрацијата на централните училишта обезбедуваат настава за пооддалечените урбани или рурални заедници.  Основното училиште во Бајловце е едно од двете подрачни училишта во рамки…, Урбаните училишта работат во смени, мачејќи се да изнајдат начини да обезбедат квалитетна настава за секое дете, Classroom with only a few students UNICEF/North Macedonia/Georgiev/2022 Лево: Комбинирана паралелка со ученици во 4, 5 и 6 одделение кои посетуваат настава во истата училница во училиштето во Бајловце, подрачно училиште на основното училиште „Х. Т. Карпош” од Младо Негоричане. The average class size at “Lazo Angelevski” school in Skopje is thirty…, Како најдобро да се искористи постојниот наставнички кадар, Демографските промени, без поголемо прилагодување на училишната мрежа, не само што создадоа предизвици околу училишниот простор, туку и некои општини се мачат да најдат доволно квалификувани наставници, додека други училишта располагаат со недоволно ангажиран наставен кадар.  Во развиените земји на ОЕЦД и ЕУ, во просек има по 15 ученици на еден…, Задоволување на потребите на секое дете, ентралната власт распределува буџет на општините за да ги покријат трошоците за работата на училиштата. Меѓутоа,  голем дел, односно, над 90 отсто од блок дотациите за основното образование се користат за да се исплатат платите на наставниците и техничкиот кадар.   Како резултат на тоа,  училиштата располагаат со ограничени средства за  реновирање…