Препораки за повторно отворање на детските градинки по кризата со КОВИД-19

Документот идентификува сеопфатни принципи, како и практични мерки кои треба да се земат предвид при повторното отворање на детските градинки, поконкретно за децата на тригодишна возраст и нагоре

Kids in kindergarden
UNICEFMK

Главни црти

Одреден број на сеопфатни водечки принципи може да им помогнат на носителите на одлуки да го планираат и спроведат повторното отворање на детските градинки. Во основа, овие принципи се темелат на потребата да се постигне баланс меѓу поддршката за ефективно учење и добросостојбата кај малите деца, од една страна, и обезбедување здравје, хигиена и безбедност за децата, персоналот и целата заедница, од друга страна.

Автор
UNICEF Europe and Central Asia
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Симнете го извештајот

(PDF, 488,55 KB) (PDF, 756,69 KB) (PDF, 388,18 KB)