Мултииндикаторското кластерско истражување (МИКС) 2018 - 2019

МИКС обезбедува најнови информации за состојбата на децата и жените и мери клучни индикатори што им овозможуваат на земјите да го следат напредокот кон развојните цели.

Boy smiling and waving at the camera
UNICEF/2019/Georgiev

Главни црти

Мултииндикаторското кластерско истражување во Северна Македонија (МИКС) и МИКС за ромските населби беа спроведени во 2018-2019 година од страна на Државниот завод за статистика, како дел од глобалната програма МИКС.

Општата цел на спроведувањето на МИКС е да се генерираат детални, споредливи податоци во поголем број теми што се релевантни за децата, нивните права и нивната благосостојба. Со оглед на сеопфатноста на податоците како и ригорозната методологија, МИКС истражувањето е одлично позиционирано да се третира прашањето на недостаток од податоци, да влијае врз развивањето политики и програми што им користат на децата, да се мобилизираат донесувачите на одлуки и да се поттикнат дебати на национално и локално ниво. Покрај тоа, истражувањето мери клучни индикатори што им дозволуваат на земјите да генерираат податоци за употреба во националните развојни планови и да го следат напредокот кон Целите за одржлив развој и кон други меѓународни договори кон кои земјите се обврзале.

Стручна поддршка обезбеди Детскиот фонд на Обединетите нации (УНИЦЕФ), со финансиска поддршка на УНИЦЕФ, Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА) и британската амбасада. Извештајот содржи детални информации за методологијата на истражувањето како и сите стандардни МИКС табели. За повеќе информации во врска со глобалната МИКС програмата, посетете го mics.unicef.org.

Cover image MICS
Автор
Државен завод за статистика
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски, Албански