Децата и жените во бројки

Клучни наоди од мулти-индикаторското кластерско истражување во Северна Македонија 2018-2019 година

Мултииндикаторско кластерско истражување - насловна слика
UNICEF

Главни црти

Мулти-индикаторското кластерско истражување во Северна Македонија (МИКС) и МИКС за ромските населби во Северна Македонија беа спроведени во 2018-2019 година од страна на Државниот завод за статистика, како дел од глобалната програма МИКС. Стручна поддршка беше обезбедена од Детскиот фонд при Обединетите нации (УНИЦЕФ), заедно со финансиска поддршка од УНИЦЕФ, Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА) и Британската амбасада.

МИКС истражувањата мерат клучни индикатори со кои им се овозможува на државите да генерираат податоци што би се применувале при донесување јавни политики, програмите и националните развојни планови, како и за следење на напредокот кон Целите за одржлив развој и другите меѓународно договорени обврски.

За целосната содржина и наодите ве молиме погледнете го Мултииндикаторското кластерско истражување (МИКС) 2018 - 2019. 

Мултииндикаторско кластерско истражување - насловна слика
Автор
UNICEF MK
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски, Албански