Социјални услуги за поддршка на децата со попреченост

Почитување на правата и способностите на секој поединец и активно избегнување на етикетирање, стигматизација и дискриминација

Дете чита од книга со браево писмо
UNICEF/2017/Georgiev