УНИЦЕФ повикува на поголемо вложување во наставниците

05 Октомври 2023
Igor Bogdanoski, who has been teaching maths at the primary school “Blaze Koneski” in Prilep for sixteen years
Georgiev/UNICEF/2022

Скопје, 5 октомври 2023 Секоја година, на Светскиот ден на наставниците се потсетуваме дека наставниците имаат клучна улога за да се постигне инклузивно и квалитетно образование за сите, и да им се помогне на сите ученици да го достигнат својот потенцијал.

И покрај малото подобрување во резултатите на учениците во последните години, над половина од сите ученици на петнаесетгодишна возраст во земјата сѐ уште не го достигнуваат основното ниво на успешност по читање и математика. Имајќи предвид дека, на ниво на училиштето, наставниците се најважниот фактор кој придонесува за достигнувањата на учениците, секоја заложба да се надмине кризата со учењето мора да вклучи значајни инвестиции и поддршка за наставниците.

Прегледот на ОЕЦД за оценка и евалуација на образовниот систем во Северна Македонија, поддржан од УНИЦЕФ, истакнува одреден број препораки за поддршка и поттикнување на добра настава, започнувајќи од зголемување и оптимизирање на расходите за образованието, преку процес со кој финансиските средства и ресурсите, вклучително и човечките ресурси, ќе се распределуваат ефикасно и правично. Оптимизацијата на училишната мрежа во основните училишта и изработката на нови формули за финансирање, поддржана од МОН, Светската банка и УНИЦЕФ ќе овозможи сите наставници да добијат поддршка за да обезбедат квалитетна и инклузивна настава за секое дете.

Исто така, неопходно е и понатаму да се инвестира во квалитетна и релевантна настава на наставничките факултети, како и можности за професионален развој на наставниците, според нивните актуелни потреби. Училиштата треба да се насочат кон промовирање култура на инклузивност, учење и давање повратни информации, со поизразена улога на професионалните заедници за учење. Покрај тоа, кариерниот развој на наставниците мора и понатаму да се заснова на стручната компетентност.

Истовремено, на наставниците треба да им се обезбеди пристап до квалитетни наставни програми, материјали за учење, иновативни и инклузивни програми и педагошки пристапи, но, подеднакво важни се и инфраструктурата и ресурсите, вклучително и дигиталните ресурси. Програмите, како што е програмата за искуствено учење на УНИЦЕФ, покажуваат дека наставниците во земјата применуваат иновативни педагошки пристапи што поттикнуваат научна љубопитност кај учениците преку едноставни, но илустративни експерименти, практични активности и учење преку игра.

Пандемијата укажа на потребата од градење поголема отпорност на нашиот образовен систем за да можеме брзо и ефективно да одговориме на нови кризи, имајќи ги предвид потребите на децата од ранливите категории, како што се децата со попреченост, децата Роми, и децата кои живеат во мултидимензионална сиромаштија. Наставниците треба да располагаат со дигитални и педагошки вештини за да се користи комбинирана или хибридна настава, а дигиталните технологии и алатки да се користат за инклузивна настава, и со физичко присуство и на далечина.

Друг аспект на еден отпорен образовен систем е да се дава поддршка за менталното здравје и психо-социјалната добросостојба, коишто се од најголема важност за академските, социјалните и економските исходи низ целиот живот. Во образовниот систем треба да има воспоставено политики, стратегии и услуги за поддршка на добросостојбата и на учениците и на наставниците. За таа цел, УНИЦЕФ го поддржува воведувањето на програма за обука за поддршка на менталното здравје и психосоцијална поддршка, за да се зајакне добросостојбата и менталното здравје, како на децата и младите во образовниот систем, така и на наставниците и училишниот кадар.

Оваа година, кога Северна Македонија одбележува 30-годишнина од ратификацијата на Конвенцијата за правата на детето и 30-годишнина откако официјално се воспостави соработка со УНИЦЕФ по независноста на земјата, посветени сме повеќе од кога било претходно за да ги поддржуваме партнерите во нивните заложби за соодветна поддршка на наставниците, со крајна цел да се обезбеди квалитетно и инклузивно образование за секое дете. Ја повикуваме Владата да продолжи со инвестирање во квалитетни наставни програми, ресурси за учење и професионален развој за наставниците, како и заштита на менталното здравје и добросостојба на наставниците за да можат да им помогнат на генерациите ученици да го остварат својот целосен потенцијал. 

Контакти за медиуми

Ирина Ивановска
Тел: (02) 3231-172
Е- пошта: iivanovska@unicef.org
Сузи Папас Чаповска
Тел: (02) 3231-244
Е- пошта: spappas@unicef.org

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ ги промовира правата и добросостојбата на сите деца, во сé што работиме. Заедно со нашите партнери, работиме во 190 земји и територии за да ја спроведеме таа заложба во практична акција за доброто на сите деца, секаде, фокусирајќи се особено на најралнивите и најмаргинализирани деца.

За повеќе информации за УНИЦЕФ и нашата работа за децата, посетете ја www.unicef.mk.

Следете го УНИЦЕФ на TwitterFacebookInstagram и YouTube.