Потпишан Меморандум за соработка за унапредување на правдата за деца

17 Декември 2018
Unicef representative Benjamin Perks and Minister of Justice, Renata Deskoska signing the Memorandum of Understanding
UNICEF/2018/Dimishkovski

Скопје, 17 декември 2018:  Г-а Рената Десковска, министер за правда, г. Бенџамин Перкс, претставник на УНИЦЕФ, г. Љубомир Михајловски, претседател на Адвокатската комора и г. Лазар Нанев,  претседател на невладината организација „Сојуз за превенција на престапништво и малолетничка деликвенција“ денеска потпишаа Меморандум за соработка за да се унапредат знаењата и вештините на адвокатите кои постапуваат со деца кои се во контакт со законот.

„Со овој Меморандум за соработка ја потврдуваме нашата подготвеност за целосно почитување на најдобриот интерес на сите деца во контакт со законот и наша посветеност да се обезбеди нивна заштита низ целиот процес, особено за децата жртви на насилство, злоупотреба и запоставеност “ рече Рената Дескоска,  министер за правда.

Преку овој договор адвокатите кои работат со деца во контакт со законот ќе добијат специјализирани обуки, ќе се воспостави координација помеѓу сите вклучени институции и унифициран систем за прибирање податоци со меѓуресорска соработкс.

„Кога ја гледаме состојбата на децата кои влегуваат во контакт со законот како жртви, сведоци или сторители, мора да се земат предвид два аспекти. Првиот е да се заштитат децата од секундарна виктимизација во текот на законската постапка бидејќи тие се веќе трауматизирани;  и вториот аспект на кој работиме е да се спречи циклусот на криминално живеење кај децата кои се во судир со законот. Затоа е важно систем на правда во земјата да се усогласи со меѓународните и ЕУ стандарди за правда за децата,  и најдобриот интерес на децатада биде заштитен во секоја фаза од постапката” рече Бенџамин Перкс, претставник на УНИЦЕФ.

Според Законот за правда за деца, адвокатите кои ги застапуваат децата кои се во контакт со законот се обврзани еднаш годишно да посетуваат пет дена специјализирана обука за правда за деца.

„При читањето и толкувањето на законите за правда најважна е одредбата за ресторативна правда и воспитни интервенции, наместо сместување на децата кои се во контакт со законот во институции. Адвокатите имаат важна улога за тоа да се примени во пракса“ рече Љубомир Михајловски, претседател на Адвокатската комора.

Секоја година, околу 1000 деца се во контакт со правосудниот систем како осомничени, сторители, сведоци и жртви на насилство и криминал. Стручните лица од релевантните институции имаа придобивки од сеопфатната обука, а има подобрувања и во собирањето податоци. Меѓутоа,  постои суштинска потреба од специјално обучени адвокати кои знаат како да работат со деца не само во случаите кога децата се сторители на кривични дела,  туку и кога децата се жртви и сведоци.

„Соработката помеѓу УНИЦЕФ, Министерството за правда, Адвокатската комора и Советот за превенција на малолетничка деликвенција ќе овозможи секое  дете да добие правна заштита во правосудниот систем. Законите постојат, имаме прирачници и стандардизирани процедури кои даваат практични насоки за јакнење на примената на Законот за правда за деца, Законот за кривична постапка и Законот за граѓанска постапка, меѓутоа, знаењата и вештините на сите практичари кои работат со деца мора постојано да се надградуваат”, рече Лазар Нанев,  судија и претседател на невладината организација „Сојуз за превенција на престапништво и малолетничка деликвенција”.

Извештајот на „Сојузот за превенција на престапништво и малолетничка деликвенција“ покажува дека 1583 деца биле повикани во полициските станици во 2017 год. заради разни причини.  Од нив, 38% (или 596) деца го искористиле правото на бранител.

Контакти за медиуми

Сузи Папас Чаповска

Тел: (02) 3231-244

Ирина Ивановска

Тел: (02) 3231-172

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ ги промовира правата и добросостојбата на сите деца, во сé што работиме. Заедно со нашите партнери, работиме во 190 земји и територии за да ја спроведеме таа заложба во практична акција за доброто на сите деца, секаде, фокусирајќи се особено на најралнивите и најмаргинализирани деца.

За повеќе информации за УНИЦЕФ и нашата работа за децата, посетете ја www.unicef.org.

Следете го УНИЦЕФ на Twitter и Facebook.