Што најмногу им недостасува на младите во текот на пандемијата од КОВИД-19

Video

Млади репортери на УНИЦЕФ
29 Јули 2020

Зошто младите ги следат мерките за превенција од КОВИД-19? Слушнете што велат младите репортери на УНИЦЕФ. 

UNICEF Young Reporters

 


 

Преку својата волонтерска иницијатива УНИЦЕФ вложува напори да ги поддржи и поврзе децата и младите,

да им понуди шанса за учење, споделување знаење и искуства, создавање можности за нивно вклучување 

во изнаоѓањето решенија за предизвиците, подигнување на свесноста и преземање акции за унапредување 

на благосостојбата на сите деца. Работата на младите репортери за време на КОВИД-19 пандемијата 

делумно е финансирана од УСАИД.