Млад репортер на УНИЦЕФ ја споделува својата лична борба со КОВИД-19

Видео

Млади репортери на УНИЦЕФ
04 Август 2020

Дарио Королија, кој е дел од младите репортери на УНИЦЕФ, ја раскажува својата приказна за неговата лична борба со КОВИД-19.

UNICEFMK

 


 

Преку својата волонтерска иницијатива УНИЦЕФ вложува напори да ги поддржи и поврзе децата и младите,

да им понуди шанса за учење, споделување знаење и искуства, создавање можности за нивно вклучување 

во изнаоѓањето решенија за предизвиците, подигнување на свесноста и преземање акции за унапредување 

на благосостојбата на сите деца. Работата на младите репортери за време на КОВИД-19 пандемијата 

делумно е финансирана од УСАИД.