Младите репортери покажуваат што се случува ако се гушнеме во текот на пандемијата од КОВИД-19

Видео

Млади Репортери на УНИЦЕФ
29 Јули 2020

"Кога се поздравуваме со пријател исто како да се поздравуваат сите членови од нашите семејства.“ велат младите репортери на УНИЦЕФ.

UNICEFMK

 


 

Преку својата волонтерска иницијатива УНИЦЕФ вложува напори да ги поддржи и поврзе децата и младите,

да им понуди шанса за учење, споделување знаење и искуства, создавање можности за нивно вклучување 

во изнаоѓањето решенија за предизвиците, подигнување на свесноста и преземање акции за унапредување 

на благосостојбата на сите деца. Работата на младите репортери за време на КОВИД-19 пандемијата 

делумно е финансирана од УСАИД.