Младите репортери на УНИЦЕФ споделуваат како тие се грижат за своето физичко здравје

Видео

Млади репортери на УНИЦЕФ
04 Август 2020

Младите репортери на УНИЦЕф споделуваат како тие се грижат за своето физичко здравје, и како и другите можат да го направат тоа. 

„Трчањето може да го подобри вашиот аеробен капацитет, вашите мускули и е вториот најефективен начин за трошење на калории. Исто така
помага за правилен развој на нашите коски“ вели Матеј. Погледнете повеќе во видеото.

UNICEFMK

 


 

Преку својата волонтерска иницијатива УНИЦЕФ вложува напори да ги поддржи и поврзе децата и младите,

да им понуди шанса за учење, споделување знаење и искуства, создавање можности за нивно вклучување 

во изнаоѓањето решенија за предизвиците, подигнување на свесноста и преземање акции за унапредување 

на благосостојбата на сите деца. Работата на младите репортери за време на КОВИД-19 пандемијата 

делумно е финансирана од УСАИД.