Младите репортери на УНИЦЕФ споделуваат за искуството со учењето од далечина

Video

Млади репортери на УНИЦЕФ
04 Август 2020

"Многу од нас, учениците го прифативме овој тип на настава, но со малку револт и страв, бидејки си го поставуваме прашањето: Како ние ќе ја завршиме годината, односно како нас ќе не оценат професорите и како ќе ни влијае овој тип на настава,доколку имаме потреба во иднината од него?" вели Бранислав од младите репортери на УНИЦЕФ.

UNICEFMK

 


 

Преку својата волонтерска иницијатива УНИЦЕФ вложува напори да ги поддржи и поврзе децата и младите,

да им понуди шанса за учење, споделување знаење и искуства, создавање можности за нивно вклучување 

во изнаоѓањето решенија за предизвиците, подигнување на свесноста и преземање акции за унапредување 

на благосостојбата на сите деца. Работата на младите репортери за време на КОВИД-19 пандемијата 

делумно е финансирана од УСАИД.