Вреднување на работата на посветените наставници

Иновативни методи и човечки пристап за квалитетно и инклузивно образование за сите деца

УНИЦЕФ
Igor Bogdanoski, who has been teaching maths at the primary school “Blaze Koneski” in Prilep for sixteen years
Georgiev/UNICEF/2022
28 Декември 2022