Mатематика со размислување во почетните одделенија - Извештај од испитувањето на состојбата

Извештај за напредокот и ефектите од користење на принципите и техниките во учењето математика во пониските одделенија.

Илустрација со расфрлани бројки и букви
UNICEF/2012

Главни црти

Ова испитување е реализирано после три години од започнувањето на реализацијата на проектот Математика со размислување со цел да се добијат информации за напредокот и ефектите од користењето на принципите и техниките во наставата по математика кај наставниците од одделенска настава и постигањата на учениците на почетокот на четврто одделение.

Front page of the publication containing an illustration containing letters and numbers spread in and around a chat cloud
Автор
Македонски центар за граѓанско образование МЦГО Скопје
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Симнете го извештајот

(PDF, 593,90 KB) (PDF, 633,04 KB)