Mатематика со размислување во почетните одделенија - Извештај од испитувањето на почетната состојба

Испитувањето на состојбата за квалитетот на инструкциите и на успесите на учениците по математика.

Илустрација со расфрлани бројки и букви
UNICEF/2012

Главни црти

Испитувањето на состојбата пред започнувањето на обуките во проектот Математика со размислување, имаше за цел да се воспостави методологија и да се обезбедат податоци за состојбите, што понатаму ќе овозможат следење на проектните активности и мерење на влијанието на Проектот врз квалитетот на наставата и врз постигањата на учениците.

Front page containing the title of the publication and an illustration containing letter and numbers spread in and around a chat cloud
Автор
Македонски центар за граѓанско образование МЦГО Скопје
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Симнете го извештајот

(PDF, 650,02 KB) (PDF, 675,66 KB)