Формативно оценување во одделенска настава

Во овој прирачник накусо се дадени теоретските основи на формативното оценување и насоките за наставниците како да ја подобрат својата практика на оценување во наставата.

A typography based illustration containing the title of the publication
UNICEF/2016

Главни црти

Овој прирачник е дополнителна поддршка на наставниците што (ќе) учествуваат во обуките за формативно оценување. Во него накусо се дадени теоретските основи на формативното оценување и насоките за наставниците како да ја подобрат својата практика на оценување во наставата.

A typography based illustration containing the title of the publication
Автор
Биро за развој на образованието
Датум на публикација
Јазици
Македонски, Албански

Симнете го извештајот

(PDF, 608,47 KB) (PDF, 591,55 KB)