Ставови и верувања на јавноста што ги спречуваат децата во контакт со законот да ги остварат правата

Истражување за знаењата, ставовите и практиките на пошироката јавност во врска со темелните општествени ставови и верувања кои ги Спречуваат децата да ги остварат своите права кога се во контакт со правосудниот систем

Justice for children
UNICEF/2022

Главни црти

Целта на истражувањето е да ги истражи темелните општествени ставови и верувања кај пошироката јавност за правдата за децата, кои ги спречуваат децата да ги остварат своите права кога се во контакт со правосудниот систем. Поконкретно, истражувањето ги истражуваше аспектите поврзани со знаењето, ставовите, личните нормативни верувања, фактичките верувања и емпириските и нормативните очекувања, односно степенот до кој општествените норми влијаат
врз ставовите и практиките кон децата во контакт со законот.

Достапна е за преземање на англиски и македонски јазик. 

Дополнително, се спроведе и објави истражување за знаењата, ставовите и практиките на групите сочинети од професионалци во однос на зададената тема. 

Автор
IDAGO
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Документи достапни за преземање