“СИВАТА ЗОНА” помеѓу традицијата и правата на децата

Студијата треба да помогне за менување на негативните перцепции и ставови кон ова прашање во ромските заедници.

A photo from two young Roma - a boy and a girl walking on a street with the title of the publication on the right side in a text box
UNICEF/2016

Главни црти

Со Оваа Студија на случај преку елаборираниот пристап заснован на човековите права, како универзален и сеопфатен, би се овозможило менување на негативните перцепции и ставови кон ова прашање во ромските заедници, како и би се надминнал стравот од јавно говорење или етничка стигматизција.

A photo of a two young Roma - a boy and a girl walking on a street with the title of the publication in a text box on the right side
Автор
Ромска организација за мултикултурна афирмација С.О.С – Прилеп
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Документи достапни за преземање