Проценка на алтернативните форми на згрижување на деца со попреченoст

Деца со попреченост, право на семејство и поддршка.

two boys one of which is using a wheelchair are playing with a ball in a park
UNICEF/2015/Klincarov

Главни црти

УНИЦЕФ и Министерството за труд и социјална политика нарачаа да се изработи проценка на сите расположливи форми на алтернативно згрижување и услуги за поддршка кои им се обезбедуваат на семејствата и децата со попреченост од страна на државните и недржавните/невладините даватели на услуги во секторот за социјална заштита во државата. Крајната цел е да се помогне подобрувањето или проширувањето на постојните услуги и креирање нови
услуги, според потребите, за децата со попреченост и согласно на пристапот кој произлегува од Меѓународната класификација на функционалности – деца и млади (МКФ-ДМ).

A front page of the publication containing the title and a photo of two boys one of which is using a wheelchair are playing with a ball in a park
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски, Албански

Симнете го извештајот

(PDF, 1,61 MB) (PDF, 1,41 MB) (PDF, 1,54 MB)