Програма за рано учење и развој, базирана врз стандардите за рано учење и развој

Студија за проценка на напредокот

A small girl in kindergarten sitting on a table with an abacus in front of her
UNICEF/2013

Главни црти

Целта на ова истражување е да се добијат релевантни информации за напредокот и ефектите од реализација на првиот циклус од Програмата на УНИЦЕФ за Рано учење и развој базирана врз Стандардите за рано учење и развој кај децата на предучилишна возраст во пилот-градинките и центрите за ран детски развој.

A front page of the publication containing the title and a photo of a small girl in kindergarten sitting on a table with an abacus in front of her
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски, Албански

Симнете го извештајот

(PDF, 668,60 KB) (PDF, 671,19 KB) (PDF, 676,70 KB)