Правичност за децата

Во овој документ е даден преглед на показателите со кои се истакнува охрабрувачкиот напредок за децата во земјата.

A front page of the publication containing a collage photos of children and the title of the publication
UNICEF/2010

Главни црти

Подолу е даден преглед на показателите со кои се истакнува охрабрувачкиот напредок за децата во поранешна Југословенска Република Македонија во текот на последните децении – период во кој се одвиваше и политичка и економска транзиција, како и краткотраен внатрешен конфликт.

A front page of the publication containing a collage photos of children and the title of the publication
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Документи достапни за преземање