Правда за децата - Прирачник за обучувачи

Прирачникот и упатствата за правда за деца се алатки со кои се зајакнува капацитетот на оние кои работат со деца и кои се вклучени во постапките во рамките на системот на правда.

three young adults one of which is looking balk while walking on a street
UNICEF/2010

Главни црти

Прирачникот и упатствата за правда за деца се алатки со кои се зајакнува капацитетот на оние кои работат со деца и кои
се вклучени во постапките во рамките на системот на правда.

Намерата е овие упатства да претставуваат сеопфатен водич со упатување за оние кои работат во рамки на правдата за деца, додека пак прирачникот треба да им помогне на обучувачите да спроведуваат ефективни обуки за принципите на правда за децата кои пак се содржани во самите упатства.

Врз основа на меѓународни и регионални стандарди, упатствата обезбедуваат практичен пристап за прашања кои се однесуваат на правдата за деца, кој е илустриран со примери на добра пракса од други земји.

A front page of the publication containing a photo of three young adults walking on a street, one of which is looking back
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Симнете го извештајот

(PDF, 467,68 KB) (PDF, 508,54 KB)