Побарувачка и квалитет на патронажната служба

Разбирање на бариерите со цел да се зголеми побарувачката и квалитетот на патронажната служба

Patronage nurses
UNICEF/2023

Главни црти

Со цел да се разбере побарувањето на висококвалитетни услуги од областа на патронажната служба, да се развијат соодветни комуникациски материјали, да се развие стратегија за зголемување на побарувањето на услугите на патронажната служба, како и да се подобри квалитетот на услугите на оваа служба, ТИМ Институт, ЗМСТАМ – Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки на РСМ и ЕСЕ – Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, спроведоа студија со примена на комбиниран метод на квантитативни и квалитативни техники за собирање и анализа на податоци.

Издавач на публикацијата е канцеларијата на УНИЦЕФ во Северна Македонија, во авторство на Тим институтот од Скопје, ЗМСТАМ – Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки на РСМ и ЕСЕ – Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

Публикацијата е достапна за преземање на македонски и англиски јазик. 

Автор
Tim Institut Skopje
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски