Мултииндикаторско кластерско истражување 2005-2006

Monitoring the situation of children and women

A girl and a boy standing next to each other
UNICEF/2003

Главни црти

Мултииндикаторско кластерско истражување 2005-2006 (МИКС) во земјата е спроведено од Државниот завод за статистика во соработка со Фондот за деца на Обединетите Нации - УНИЦЕФ, кој обезбеди и техничка и финансиска поддршка. 

Истражувањето е дел од третата рунда на МИКС истражувања, спроведено во повеќе од 50 земји од светот во 2005-2006, додека првите две рунди на МИКС се спроведени во 1995 и во 2000 година. Истражувачките алатки се базирани на модели и стандарди развиени од глобалниот МИКС проект, дизајнирани за собирање на информации за ситуацијата на децата и жените од земјите низ светот. Дополнителни информации може да се најдат на www.childinfo.org.

Front page of the Multiple Indicator Cluster Survey containing a small photograph of two children, a girl and a boy, in addition to the title and the publication details
Автор
Државен завод за статистика
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Документи достапни за преземање