Компаративен преглед на законодавството во земјата и Конвенцијата за правата на детето

Компаративна анализа на домашното законодавство и КПД чија цел е да даде препораки за подобрување на правната рамка за децата

A girl playing with a hula hoop in a park
UNICEF/2010/Georgiev

Главни црти

Целта на овој извештај е да спроведе компаративна анализа на домашното законодавство и КПД, да ги утврди областите на конвергенција и дивергенција и да даде препораки за подобрување на правната рамка за децата. Имајќи го предвид темпото на законодавните реформи чија цел е усогласување на домашниот правен систем со меѓународните и европските стандарди, секоја област е регулирана со сложен систем на законодавство. Оттука, тековниот правен преглед претставува избор од најрелевантните делови од законодавството усвоени до мај 2010 година. Овој извештај треба да се гледа како жив документ кој треба постојано да се ажурира.

A front page of the publication containing a photo of a small girl playing with hula hoop
Автор
Правен факултет Јустинијан Прима, Универзитет Свети Кирил и Методиј Скопје
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Документи достапни за преземање