Истражување за знаењата, ставовите и практиките на професионалци

Истражување за знаењата, ставовите и практиките на групите професионалци во врска со темелните општествени ставови и верувања што ги спречуваат децата да ги остварат своите права кога се во контакт со правосудниот систем

Justice for children
UNICEF/2022

Главни црти

Клучните наоди од истражувањето за тоа што се знае, се верува и се прави во однос на правдата за децата од професионални групи, вклучувајќи социјални работници, полициски службеници, судии, јавни обвинители и адвокати кои имале специјализирана обука за работа со деца, се сумирани врз основа на следните аспекти: знаење, ставови и практики.

Истражувањето е достапно на англиски и македонски јазик.

Дополнително, истражување за знаењата, ставовите и практиките на пошироката јавност се спроведе и објави.

Автор
IDAGO
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Документи достапни за преземање