Информатичките системи за управување со образованието и децата со попреченост

Брошура за тоа како да се вметнат информации за следење и оценување на инклузивноста на училишните системи.

An illustration containing a lot of children, including children with disabilities in and around a school with data boxes on them
UNICEF/2014

Главни црти

Целта на оваа брошура и придружниот вебинар е да им се помогне на вработените во УНИЦЕФ и на нашите партнери да ги вклучат релевантните информации за следење и оценување на инклузивноста на училишните системи и резултатите на учениците со попреченост со помош на информатички системи за управување со образованието (ЕМИС).

an illustration containing a group of people including people with disabilities in and around a school building with some data boxes on them
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Документи достапни за преземање