Институции што нудат услуги на деца жртви на насилство и злоупотреба

Mапирање на институциите и организациите на граѓанското општество кои им пружаат услуги на деца жртви на насилство и злоупотреба.

A blurred image of the face of a small girl on a swing
UNICEF/2010/Georgiev

Главни црти

Оваа студија има за цел да ги мапира постоечката законодавна рамка, политики и институционална рамка за насилство и злоупотреба врз децата, особено врската помеѓу постоечките стратешки документи и институционалната организација и соработка. Истражувањето се обиде да идентификува дали и до кое ниво постои комплементарност во духот, принципите и процедурите.

A front page of the publication containing the title and a photo of a child (girl) on a swing

Author

УНИЦЕФ

Датум на публикација

Јазици

Англиски,
Македонски

Симнете го извештајот

(PDF, 615,86 KB) (PDF, 496,59 KB)