Знаењето, ставовите и практиките на професионалните групи поврзани со насилството врз деца

Студија помеѓу професионалните групи за тоа што се знае, верува и праваи во врска со методите за дисциплинирање деца и злоупотребите врз деца.

a photo of a small girl hiding in a shadow
UNICEF/2017/Georgiev

Главни црти

Целта на ова истражување е да обезбеди информации за знањето, ставовите и практиките на целните групи (родители и старатели и различни pрофесионални групи). Преку разбирање на нивото на знаење, ставовите и практиките на стручните лица за злоупотреба на деца, практиките за дисциплинирање, ќе можат подобро да се распределат ресурсите и да се развијат стратегии за да се одговори на нив.

A front page of the publication containing its title and a photo of a girl
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Симнете го извештајот

(PDF, 4,77 MB) (PDF, 5,51 MB)