Деца и жени - што велат бројките

Клучни наоди од мултииндикаторското кластерско истражување МИКС - програма за меѓународно истражување на домаќинства развиена и поддржана од УНИЦЕФ

A woman holding a small child while answering questions to the MICS questioner
UNICEF/2011/Georgiev

Главни црти

Мултииндикаторското кластерско истражување или МИКС е меѓународна програма за истражување на до- маќинствата која ја подготви и ја поддржува УНИЦЕФ. Преку ова истражување се добиваат најнови информации за состојбата на децата и на жените кои помагаат полесно да се следи напредокот во остварувањето на Милениумските развојни цели и на други договорени меѓународни обврски. Истражувањето опфаќа реп- резентативен национален примерок на домаќинства, жени и деца. Во нашата земја освен истражување на национален репрезентативен примерок исто така се спроведе истражување на посебен примерок во Ромските населби. Наодите ја укажуваат состојбата со различни детски права

A front page of the publication containing infographics presented over the map of the country
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски, Албански

Документи достапни за преземање